Alumni

1 Astha Singh 2001 M.B.B.S., King George Medical College, Lucknow
2 Surabhi Salini 2001 M.B.B.S., Maulana Azad Medical College, Delhi
3 Abhilasha Sagar 2001 P.O., SBI, Assam
4 Abhishek Sagar 2004 IIT, Delhi
5 Abhishek Kumar 2004 NIIT, Kanpur
6 Abhijit Bhardwaj 2005 M.B.B.S., K.S. Hedge Medical Academy, Manglore
7 Ritesh Singh 2005 IIT, Delhi
8 Ruchika Prakash 2005 M.B.B.S., Era Medical College, Lucknow
9 Abhishek Kr. Singh 2006 M.B.B.S.
10 Sanyukta Mani 2006 M.B.B.S., Chandigarh
11 Deepika 2007 M.B.B.S., Nashik
12 Abha Aishwarya 2007 I.G.I.M.S., Patna
13 Rajan 2007 M.B.B.S., Delhi
14 Abhijeet 2007 I.I.T., Kanpur
15 Rahul Kumar 2007 I.I.T., Kanpur
16 Rishabh Raj 2008 I.I.T., Kanpur
17 Aayam Bhardwaj 2008 I.I.T., Kanpur
18 Chitresh 2008 I.I.T., Kanpur (U.P.)

 19. Shubhaw Kumar         2008  K.I.T.S  Kalinga (Odissa)

 20.Subhangi                    2008  M.B.B.S. Manipal

 21 Kanu Priya                2004    M.B.B.S